Provozní řád

Hrací doba : Hráči musí hru ukončit v předstihu tak, aby opustili a řádně upravili dvorec ve stanoveném čase. V případě silného deště se na dvorcích nehraje.

Chování v areálu : Šatna, sprcha a WC jsou v budově tělocvičny - kabina HOSTÉ.

                              Na dvorcích a v šatně je zakázáno kouřit.

                              Předpokládá se slušné chování každého hráče a účastníků.

Úprava dvorce : Před začátkem hry kurt nakropit (včetně výběhů).

                           Zkontrolovat napnutí sítě.

                           Nahlásit zjištěné závady na kurtech před začátkem hry.

                           Po ukončení hry dřevěným hrablem srovnat celý povrch dvorce.

                           Je-li dvorec suchý, je třeba jej drobně postříkat vodou.

                           Zamést celý povrch kurtu srovnávacím hrablem (ze sítí).

                           Koštětem vyčistit všechny lajny příslušného dvorce.

                           Dbát na uložení hrabel, stočit kropící hadici a dát na své původní místo.

                           Udržovat pořádek a čistotu při opouštění kurtů.

Sankce : Při porušování provozního řádu, pravidel a povinností hráčů, nerespektování pokynů správce nebo předsedy TO, si výbor TO vyhrazuje možnost vykázat hráče a zakázat mu další vstup na tenisové dvorce. 

Veškeré závady na kurtech a jeho okolí hlásit správci tenisových dvorců.